Chính sách chất lượng

 

Với vị trí là nhà sản xuất dụng cụ cắt số 1 và duy nhất của Việt nam hiện nay, chính sách chất lượng của chúng tôi là:

 

1.  Cung cấp sản phẩm có chất lượng ổn định, giá cả phù hợp và dịch vụ vượt trội, thỏa mãn nhu cầu hợp lý của khách hàng với nguyên tắc: “Hợp tác cùng phát triển”.

 

2.  Hợp lý hóa sản xuất hiện tại, ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao để đáp ứng mức chất lượng, giá cả phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

 

3.  Chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu nhằm tăng cường niềm tin của khách hàng.

 

4.  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, đảm bảo mọi thành viên trong công ty thấu hiểu và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của mình.

 

5.  Thường xuyên xem xét để duy trì hiệu quả và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.

 

CHỦ TỊCH HĐQT - GIÁM ĐỐC

        VŨ TRUNG THỰC